RÖPORTAJ — 30 Temmuz 2019 at 11:17

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY: DAHA YEŞİL TÜRKİYE, MEDENİYET TEMELLİ ŞEHİRLEŞME!

 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) ’11’inci Kalkınma Planı’ hedeflerini anlattı. Oktay, Türkiye’yi yüksek gelir grubu ülkeler ve en yüksek insani gelişmişlik seviyesindeki ülkeler arasına sokmayı amaçladıklarını söyledi.

 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 11’inci Kalkınma Planı’yla ilgili sunum yaptı. Kalkınma Planı’nın, 2023 ruhunu taşıyan uzun vadeli hedefler olduğunu belirten Oktay, “Hükümet olarak uzun vadeli hedefimiz değişmemiştir; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, daha çok üreten, gelirini daha adil paylaşan, daha müreffeh bir Türkiye vizyonuyla, 2023 ruhunu taşıyan uzun vadeli hedeflerimizi koruyor ve onlara ulaşmak için bütün enerjimizle çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

11’inci Kalkınma Planı’nın bakanlıklar başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra toplumun tüm kesimlerinden çok sayıda temsilcinin katkılarıyla ve katılımcı bir yaklaşımla hazırlandığını belirten Oktay, hedefleri şöyle sıraladı: “Hukukun üstünlüğü, demokrasi, temel hak ve hürriyetlerin güçlendirilmesi. Hukuk devleti, demokratikleşme ve iyi yönetişim anlayışının pekiştirilmesi ve kurumsallaştırılması. Uluslararası işbirliklerinin ve stratejik ortaklıkların güçlendirilmesi ve AB üyelik hedefinin sürdürülmesi. Ekonomide istikrar ve sürdürülebilirlik. Verimlilik temelli, sanayi ağırlıklı, ihracata dayalı nitelikli büyüme. Aktif sanayi politikaları, imalat sanayiinde yapısal dönüşüm, sektörel odaklılık. Tarım, turizm ve savunma sanayiinin öncelikli gelişme alanı olması. Beşeri ve sosyal yapının her bakımdan güçlendirilmesi. Daha yeşil bir Türkiye ve medeniyet temelli şehirleşme. Uluslararası ve çok taraflı kalkınma işbirliklerinin güçlendirilmesi.”

2019-2023 dönemini kapsayan 11’inci Kalkınma Planı döneminde; Türkiye’yi ’yüksek gelir’ grubu ülkeler ile en yüksek ’insani gelişmişlik’ seviyesindeki ülkeler arasına sokmayı amaçladıklarını ifade eden Oktay, “Kalkınma Planı bu vizyona hizmet edecek şekilde istikrarlı ve güçlü ekonomi, rekabetçi üretim ve verimlilik, nitelikli insan ve güçlü toplum, yaşanabilir şehirler ve sürdürülebilir çevre ile hukuk devleti, demokratikleşme ve iyi yönetişim olmak üzere beş temel gelişme ekseninden oluşmaktadır” dedi.

Kalkınma Planı dönemi sonunda kişi başına gelirin 12 bin 484 dolara ulaşmasını hedeflediklerini anlatan Oktay, “Aynı zamanda ’satın alma gücü paritesi’ cinsinden kişi başına milli gelirin ise 37 bin doları aşmasını ve 4,3 milyon yeni istihdamla işsizlik oranının plan dönemi sonunda yüzde 9,9’a gerilemesi öngörmekteyiz” diye konuştu.

ENFLASYON HEDEFİ YÜZDE 5!

Plan dönemi boyunca para ve maliye politikalarının, koordineli bir biçimde yürütülmeye devam edileceğini dile getiren Fuat Oktay, “Kamu mali disiplini kararlılıkla korunacaktır. Maliye politikası, büyümeye destek verecek şekilde esnek bir biçimde hayata geçirilecektir. Dalgalı döviz kuru rejimi kapsamında fiyat istikrarını ve finansal istikrarı esas alan politika çerçevesi sürdürülerek enflasyonun yüzde 5 hedefine kademeli bir şekilde yakınsaması sağlanacaktır. Bu kapsamda belirlenen hedeflere yönelik para politikasının tüm araçlarının kararlılıkla kullanılmasına devam edilecektir” dedi.

SAVUNMA SANAYİNDE HEDEFLER

Savunma sanayinde geliştirilen teknolojilerin ve elde edilen birikimlerin sivil alanlara transferinin gerçekleşeceğini kaydeden Oktay, “Teknolojide sıçrama yaptığımız sektörlerimizin başında gelen savunma sanayiinde ülkemiz rekabet gücünün en temel göstergesi ihracattır. 2013 yılında 1,6 milyar dolar olan savunma sanayii ihracatımız 2018 yılında 2,2 milyar dolara yükselmiştir. Plan dönemi sonunda ihracatın 10 milyar dolara çıkartılması hedeflenmektedir” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, eğitim hedeflerle ilgili de, “Eğitimde beşeri ve fiziki altyapının iyileştirilmesi kapsamında okul öncesi eğitim oranını yüzde 100’e çıkarmayı hedefliyoruz. Tekli eğitime geçişle bu hedefimizi destekleyecek ve eğitim kademelerinde okullaşma ve tamamlama oranlarını artıracağız” diye konuştu.

ULAŞTIRMA VE TAŞIMACILIK

11’inci Kalkınma Planı’nın rekabetçi üretimi destekleyecek önemli politika alanlarından birinin de ulaştırmada yük taşımacılığını geliştirmek olduğunu ifade eden Oktay, “Özellikle, üretime destek verecek şekilde yük taşımacılığını ağırlıklı olarak demir yolu yatırımlarımızı artıracağız. Bu kapsamda ana hattımızı 9 bin 131 kilometreden, 9 bin 647 kilometreye çıkaracağız. Üretim merkezlerini ana hatlara ve limanlara bağlayacak demir yolu iltisak hatlarını 433 kilometreden 727 kilometreye çıkaracağız. Modernizasyon yatırımlarımızla elektrikli ve sinyalli hatlarımızın oranını yaklaşık yüzde 45 seviyesinden yüzde 77ye çıkaracağız. Böylelikle karasal yük taşımacılığında demir yolunun payını yüzde 5ten yüzde 10a artırmış olacağız” dedi.

TURİZMDE ATILIM

Kalkınma Planında turizm konusunda önemli bir atılım yapacaklarını anlatan Oktay, “Yapacağımız yatırımlar ve uygulamaya koyacağımız tanıtım programlarıyla ülkemize gelen turist sayısını 46,1 milyondan 75 milyona çıkarmayı; turizm gelirlerini ise 29,5 milyar dolardan dönem sonunda 65 milyar dolara taşımayı hedefliyoruz” dedi.

GENÇLER VE KADINLARLA İLGİLİ HEDEFLER

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 11inci Kalkınma Planı ile ilgili diğer hedefleri de şöyle sıraladı: “Gençlerin işgücü piyasasına aktif katılımları desteklenecek ve istihdam edilmeleri kolaylaştırılacaktır. Kadınların işgücüne ve istihdama katılımlarının artırılmasını teminen bakım hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması başta olmak üzere iş ve aile yaşamını uyumlaştıran uygulamalar dinamik bir biçimde hayata geçirilecektir. Kadınların siyasete aktif katılımlarının artırılmasına ilişkin teşvik edici çalışmalar yürütülecektir. Sosyal yardım yararlanıcılarından çalışabilir durumda olanların istihdama yönlendirilmesi sağlanacaktır. Düşük gelirli hanelerde yaşayan çocukların hizmetlere erişim imkanları artırılacaktır. Geliri düşük kesimin ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerine ulaşmaları kolaylaştıracak ve sosyal hayata aktif ve sağlıklı bir şekilde katılımlarının temin edilebilmesi sağlanacaktır. Hukukun üstünlüğü, güçlü demokrasi ve temel hak ve hürriyetler, 11’inci Kalkınma Planının temel taşıyıcı sütunlarını oluşturmaktadır. İfade özgürlüğüne ilişkin mevzuat ve uygulama gözden geçirilerek, bireylerin hak ve özgürlük alanlarının geliştirilmesi yönünde düzenlemeler yapılacaktır.”