RÖPORTAJ — 2 Aralık 2019 at 12:04

M&B GRUP SİGORTA ORTAĞI MURAT ASLANOĞLU: YÖNETİCİ SORUMLULUK SİGORTASI İLE YÖNETİCİLER KORUMA ALTINDA!

 

Gelişen piyasaların yeni fırsatlar kadar yeni riskler de barındırdığına dikkat çeken M&B Grup Sigorta Ortağı Murat Aslanoğlu, idari kararların doğurduğu yaptırım riskleri karşısında Yönetici Sorumluluk Sigortasının yöneticileri koruduğunu vurguluyor.

 

Değişen ve gelişen iş piyasalarında yeni fırsatların yanı sıra yeni risklerle de karşılaşılıyor. Özellikle yönetim kadrolarının karşı karşıya oldukları riskler ve korunma imkanları konusunda finans sektörünün tecrübeli isimlerinden M&B Grup Sigorta Ortağı Murat Aslanoğlu ile sohbet ettik.

 

Yönetici Sorumluluk Sigortaları kasko, sağlık vb. gibi klasik sigorta ürünleri kadar bilinmiyor. Bu ürünler nasıl, hangi ihtiyaçtan ortaya çıktı?

Yönetici sorumluk sigortaları, menkul kıymet piyasalarının gelişmesi ile ABD’de ortaya çıkmış olup, şirket yöneticilerinin eylemleri nedeniyle sorumlu tutulmaları,  yöneticilerin kendilerini finansal olarak koruma refleksini geliştirmiştir. Gecikmeli de olsa bu koruma ürünleri 2012’de Türkiye’de de yürürlüğe girdi. Yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) ticaret dünyasına şunu emrediyor; Yönetim kurulu üyelerinin ve yöneticilerin özen ve bağlılık yükümlülüğü var. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yönetimle görevli üçüncü kişiler, görevlerini tedbirli bir yöneticinin özeniyle gerçekleştirmek, şirketin menfaatlerini dürüstlük kurallarına uyarak gözetmek yükümlülüğü altındadırlar. Aksi takdirde bir takım müeyyideler var ki ilgimiz koruma sigortaları burada devreye giriyor.

 

Örnekleyebilir misiniz, ne tür olaylarda koruma sağlıyor?

Sadece verilen hatalı idari kararların (kararların hatalı olması etik çerçevede kalması halinde sorun değildir.) hukuki müeyyidesinin karşılanmasının yanı sıra yöneticilerin sorumlulukları, ayrıca istihdam ile ilgili davalar, Borçlar Kanunu, SPK yönetmeliklerinde belirtilen sorumluluklar, Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkında Kanun’da belirtilen yükümlülükler vb. Resmi kurumların yöneticilere kestiği idari para cezaları, müteselsil sorumluluğa istinaden devlet alacaklarının yönetim kurulundan tahsil edilebilmesi, Rekabet Kurumu’nun yöneticilere kestiği cezalar, yabancı hissedarların ve azınlık pay sahiplerinin dolaylı zararları için açabileceği tazminat davaları, hatta şirketin yöneticiler aleyhine açabileceği sorumluluk davaları, çalışanların yöneticilerine karşı açabileceği manevi tazminat davaları da yaşanan realitelerdir.

 

Özellikle Borsa da halka açık bir şirket ise bu sorumluluk daha da artmakta, yönetim kurulu üyeleri ve yöneticiler tazminata hükmedildiğinde eğer yönetici sorumluluk sigortaları yoksa kendi şahsi malvarlıklarından ödeme yapmak durumunda kalmaktadırlar. Günümüzde yüksek tazminatların dışında ayrıca savunma masrafları da ciddi büyüklükte olabilmektedir. Velev ki yöneticiler tazminata hükmedilmese bile bazı durumlarda yüksek tutarda savunma masrafları ödemek durumunda kalabilirler. Yönetici sorumluluk sigortası poliçeleri; tüm bu masrafları yöneticiler adına ödeyecek ve yöneticilerin mal varlığı böylelikle korunacaktır.

 

Demek ki her büyük şirketin bir yönetici sorumluluk sigortası olması gerekiyor gibi bir sonuç çıkıyor sanırım?

Kesinlikle hayır! Her boyuttan ve sektörden şirketlerin yöneticileri, dava ve soruşturma riskine maruz kalabilir. Kanun büyük küçük şirket ayırımı yapmıyor, herkese aynı kanun uygulanıyor. Ayrıca şu konunun altını bir daha önemle çizmek isterim.

 

Alacaklı vergi dairesi, asıl borçludan kısmen veya tamamen tahsil edemediği vergi alacağının tamamen tahsiline kadar kanuni temsilcinin tüm mal varlığına, alacak ve haklarına başvurabilir. E-Haciz her vatandaşın her gün karşılaşabileceği bir durum. Devlet alacağına şahin. Sadece bu nedenden dolayı bile bu ürünün şirketlerin sigorta portföyünde olması gerekir.

 

Kimler sigortalanabilir?

Yönetim kurulu üyeleri (bağımsız yönetim kurulu üyeleri de dâhil olmak üzere), yöneticiler, müdürler ve çalışanlar ve hatta sözleşme döneminde emekli olanlar. Buradaki önemli husus poliçenin şirket tarafından satın alınması gerekmekte, bireysel olarak satın alınamamaktadır.

 

Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz, ilgi çekecek bir ürüne benziyor.

Ben teşekkür ederim, 2019 Türkiye’sinde para kazanmak, parayı muhafaza etmek çok zorlaştı. Klasik bir söylem olmasını istemem ama 2020 daha da zor olacak. Sigorta sektöründen önce 26 yıl bankacılık alanında çalıştım, bu kadar stresli bir dönemi ilk defa görüyorum. Kazanımlar kolay birikmiyor, her gün risk altındaki yöneticilere kolaylıklar, başarılar dilerim.